Marca 25 2023 01:32:59
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Biuletyn informacji publicznej
 
Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim.

 

    Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) strony Biuletynu Informacji Publicznej zawierają informacje publiczne dotyczące statusu prawnego Komendy, jej organizacji oraz działalności i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych. Zamieszczone informacje zostały umieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.

 

 
Dane adresowe


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim

ul. S. Batorego 21
63-400 Ostrów Wielkopolski
 
Sekretariat:
tel. 47 771 86 00
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
tel. 47 771 86 10
fax 62 332 42 95

 


Skargi i wnioski


Pisemne skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim;
     
  • za pośrednictwem poczty, na adres:
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
     63-400 Ostrów Wielkopolski,
     ul. Stefana Batorego 21
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kppspostrow@psp.wlkp.pl (skargi składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)
     
  • faksem na nr 62 332 42 95
Komendant lub Zastępca Komendanta Powiatowego przyjmuje interesantów  w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy poniedziałek
w godzinach od 1530  do 1630 w siedzibie Komendy.

 Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

w Ostrowie Wielkopolskim
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej

w Ostrowie Wielkopolskimst. bryg. Jacek Wiśniewskibryg. Roman Matecki


 

 


Wydziały i sekcje


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

st. kpt. Drabik Krzysztof - Dowódca
tel. 47 771 86 70

st. kpt. Zbigniew Foltyniewicz - Zastępca D-cy
tel. 47 771 86 71

 

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy


kpt. Marcin Rosik - Starszy specjalista
tel. 47 771 86 60

mł. kpt. Tomasz Walczak - Starszy specjalista
tel. 47 771 86 61

mł. ogn. Dorota Reterska - Specjalista dziedzinowy (Psycholog)
tel. 47 771 86 62


Wydział ds. Kontrolno -Rozpoznawczych i Kadr


Prewencja:

kpt. Tomasz Chmielecki - Starszy specjalista
tel. 47 771 86 30

asp. Szymon Kloński - Starszy inspektor
tel. 47 771 86 31

Kadry:

st. str. Magdalena Kurp - Stażysta
tel. 47 771 86 20

 mgr Ilona Garbarczyk - Specjalista
tel. 47 771 86 21Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny

st. kpt. Grzegorz Aleksandrzak - Naczelnik wydziału
tel. 47 771 86 40

. asp. Michał Plewa - Starszy inspektor
tel. 47 771 86 41

 Jan Resler - Specjalista
tel. 47 771 86 42Sekcja Finansów

st. str. Sandra Witczak - Stażysta
tel. 47 771 86 50

st. str. Martyna Jędrzejak - Stażysta
tel. 47 771 86 51
 Oficer prasowy

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim

kpt. Tomasz Chmielecki
tel. 47 771 86 30
tel. kom. 882-596-819
e-mail: rzecznikostrow@psp.wlkp.pl

Zespół prasowy

Przewodniczący: kpt. Tomasz Chmielecki
 

Z-ca Przewodniczącego: st. kpt. Krzysztof Drabik
tel. 47 771 86 70

Członek: st. kpt. Zbigniew Foltyniewicz
tel. 47 771 86 71

Członek: kpt. Marcin Rosik
tel. 47 771 86 60

Członek: asp. Szymon Kloński
tel. 47 771 86 31

Członek: mł. ogn. Dorota Reterska
tel. 47 771 86 62

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kliknij TUTAJ

 


 

ARCHIWUM NABORÓW

Kliknij TUTAJ 

Sprawozdania Finansowe

 

Rok

Wprowadzenie do
sprawozdania
Bilans
jednostki

Rachunek zysków
i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

 

2018

 

 

2019

 

 Status prawny


 
  Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu ze starostą. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) nie stosuje się. Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po zasięgnięciu opinii starosty.
Rada powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu (miasta na prawach powiatu). Na polecenie starosty informację taką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie.
Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa. Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa. Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

1) 1) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

2) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1238 z późniejszymi zmianami).

 


 
 

Dostęp do informacji publicznej
 

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 


 

Platforma zakupowa

BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,355 unikalnych wizyt