Marca 26 2023 13:28:50
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP
KP PSP

        W poniedziałek 29 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem zaproszonych gości oraz załogi odbyła się doroczna narada podsumowująca działalność ostrowskiej komendy za rok 2015. Następnie o godz. 13.00 miała miejsce uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.


        Obowiązki Komendanta Powiatowego po 36 latach zaangażowanej i oddanej służby w zawodowym pożarnictwie zdał: st. bryg. Andrzej Morta, a pełnienie obowiązków przyjął: st. bryg. Sławomir Portasiak - dotychczasowy zastępca komendanta powiatowego PSP. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. brygadierowi Lechowi Janiakowi meldunku przez zastępcę dowódcy JRG – kpt. Krzysztofa Drabika. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których byli m.in.:

 1. Andrzej Dera – Minister w Kancelarii Prezydenta RP,(Starosta Ostrowski w latach 1999-2002)
 2. Jarosław Urbaniak – Poseł na Sejm RP
 3. Tomasz Ławniczak – Poseł na Sejm RP
 4. Łukasz Mikołajczyk – Senator RP
 5. Marlena Maląg – Wicewojewoda Wielkopolski
 6. ppłk Ryszard Czapracki – Zastępca Dyrektora Okręgowego SW w Poznaniu
 7.  Paweł Rajski – Starosta Ostrowski
 8.  Andrzej Leraczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego
 9.  Włodzimierz Jędrzejak – Starosta Ostrowski 2002-2010
 10.  Roman Pacholczyk – Wicestarosta Ostrowski
 11.  Piotr Walkowski – Wicestarosta Ostrowski 1999 – 2004, były Poseł na Sejm RP
 12.  Beata Klimek – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 13.  Jarosław Lisiecki – Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
 14.  Lech Topolan – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
 15.  Bożena Budzik – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 16.  Marian Janicki – Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
 17.  Jacek Bartczak – Burmistrz Gminy i Miasta Raszków
 18.  Piotr Kuroszczyk – Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski
 19.  Krzysztof Rasiak – Wójt Gminy Przygodzice
 20.  Czesław Berkowski – Wójt Gminy Sieroszewice
 21.  Stanisław Budzik – Wójt Gminy Sośnie         
 22.  nadbryg. Ryszard Kamiński – były Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu
 23.  nadbryg. Wojciech Mendelak – były Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu
 24.  st. bryg. Ryszard Frątczak – były Komendant Wojewódzki PSP w Kaliszu
 25.  st. bryg. Tadeusz Mikucki – były Komendant Wojewódzki PSP w Kaliszu
 26.  komendanci miejscy i powiatowi PSP obecni i byli z terenu byłego woj. kaliskiego oraz z woj. wielkopolskiego
 27. szefowie prokuratury, policji, wojska oraz innych służb, inspekcji i straży z terenu powiatu ostrowskiego oraz liczne grono przyjaciół ze Starostwa i Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp.
 28. prezesi, dyrektorzy i kierownicy zakładów pracy i urzędów,
 29. duchowieństwo 
 30. aktyw ochotniczego pożarnictwa na czele z prezesami powiatowymi i komendantami gminnymi ZOSP.

     st. bryg. Andrzej Morta

     We wrześniu 1979 roku rozpoczął naukę w 2-letniej Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu w roku 1981 został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Ostrowie Wielkopolskim na stanowisko inspektora ds. prewencji. W lipcu 1986 roku oddelegowany tymczasowo do pełnienia obowiązków komendanta rejonowego Straży Pożarnych w Ostrzeszowie, które w konsekwencji przedłużyło się do ponad 18 miesięcy (luty 1988 r.). Po zakończeniu tego okresu powraca do Komendy w Ostrowie Wielkopolskim na poprzednio zajmowane stanowisko. W czerwcu 1989 zostaje promowany na pierwszy stopień oficerski po ukończeniu 5-letnich studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

     Wraz z utworzeniem Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 lipca 1992 roku zostaje powołany na stanowisko komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, a po reformie administracyjnej w roku 1999 na stanowisko komendanta powiatowego PSP. W 2002 roku kończy studia na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, na kierunku prawo i administracja publiczna uzyskując dyplom magistra.

     Powstanie Państwowej Straży Pożarnej wymagało przeprowadzenia wielu przedsięwzięć kadrowych, organizacyjnych i technicznych przystosowujących, straż pożarną do nowych zadań. Warto wspomnieć, że w pierwszych 6 miesiącach istnienia PSP w Ostrowie Wlkp. 16 strażaków przeszło w stan spoczynku, a 30 zostało przyjętych do służby. Oprócz odpowiedniego wyszkolenia strażaków, najpilniejszą potrzebą było zapewnienie warunków socjalnych i przechowywania sprzętu. Strażnica przy ul. Staszica wybudowana w latach 20 – tych XX w. i rozbudowana w latach 80 nie spełniała podstawowych wymogów do prawidłowego funkcjonowania Komendy. Taki stan powodował , że Komendant Andrzej Morta za główny cel obrał zmianę istniejącej sytuacji. Nie było spotkania, zebrania , rozmowy, aby temat potrzeby budowy strażnicy nie został poruszony. Starania te zaczynały powoli przynosić efekty. W roku 1994 w zamian za plac ćwiczeń na Pruślinie, Komenda otrzymała 2,5 ha działkę przy ul. Batorego 21. Dzięki operatywności Komendanta, pomocy firm i instytucji , a także dużemu zaangażowaniu strażaków udało się ogrodzić i zniwelować teren, ustawiono wspinalnię przystosowując go do placu ćwiczeń. W II połowie 1998 r. pojawiła się iskierka nadziei, że być może spełnią się nadzieje ostrowskich strażaków na nowoczesną strażnicę, pod koniec roku informacja nabrała pewności. Rok 1999 to prace projektowe i wybór wykonawcy, a w miesiącu grudniu wmurowanie kamienia węgielnego. Od samego początku budowa była oczkiem w głowie Komendanta. Był na niej przed rozpoczęciem pracy w Komendzie, w tracie jej trwania i po zakończeniu. Zna położenie każdej cegły, rury czy przewodu. Ta budowa to jego zawodowe życiowe dzieło, a bywały takie momenty, że jej dalsza realizacja wisiała na włosku. Jednak zawsze dzięki uporowi w dążeniu do celu, a także darowi przekonywania udawało mu się te trudności pokonać. Efektem tych działań była uroczystość oddania strażnicy do użytku w dniu 21 maja 2004 r. połączona z Wielkopolskim Dniem Strażaka i poświęceniem sztandaru Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Zwieńczeniem działań budowlanych była rozbudowa obiektu Komendy o komorę dymową wraz z zapleczem w roku 2015 służącą strażakom z południowej Wielkopolski.

     Straż pożarna to przede wszystkim ludzie. Od samego początku Komendant Andrzej Morta potrafił dotrzeć i przekazać strażakom to co w tej służbie jest najważniejsze: zaufanie, szacunek oraz zgodnie z rotą ślubowania „ofiarność i męstwo w ratowaniu: życia, zdrowia i mienia”. Dobra atmosfera, koleżeńskość, współpraca strażaków Komendy pozwoliła na osiągnięcie wielu sukcesów sportowych, a także wysokiego poziomu realizacji zadań służbowych, czego efektem są wysokie miejsca w rankingu komend województwa wielkopolskiego. Dużą wagę Komendant przykładał do wykształcenia i wyszkolenia strażaków, to oni dzisiaj stanowią kadrę dowódczą tutejszej Komendy.

     Nie zapominał też o weteranach pożarnictwa. Był współ inicjatorem powstania Koła Emerytów i Rencistów w Ostrowie Wielkopolskim.

     Ochrona przeciwpożarowa to także strażacy ochotnicy. Zawsze wysoko cenił ich zaangażowanie i poświęcenie. Znajdował czas na spotkanie czy rozmowę o sytuacji Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowości w gminie, powiecie. Wspólnie były wypracowywane zasady współdziałania w zakresie wyposażenia, wyszkolenia, działań ratowniczych.

     I na koniec współpraca z samorządem terytorialnym, tym na szczeblu powiatowym i gminnym. Nie było by tych efektów budowlanych i sprzętowych bez pomocy organów samorządowych wielu kadencji. Bardzo dobra atmosfera, ale przede wszystkim osiągane cele sprawiały, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim zawsze mogła liczyć na wsparcie.

     St. bryg. A. Morta podczas kilkudziesięcioletniej służby pożarniczej uczestniczył w wielu dużych i trudnych akacjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu, jak i poza jego granicami, spośród których wymienić należy m.in. pożar kompleksu leśnego o powierzchni ok. 770 ha w czerwcu 1992 roku w Orlinie na pograniczu ówczesnego woj. kaliskiego i konińskiego, pożar Pałacu Myśliwskiego w Antoninie w 1994 r., pożar hałdy miału na Składowisku Opału w Gorzycach Wielkich w 1995 roku oraz pożar gazociągu wysokiego ciśnienia wraz zabudowaniami w Jankowie Przygodzkim w listopadzie 2013 roku.

W czasie służby był wielokrotnie odznaczany, wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • Srebrnym Krzyżem Zasługi
 • Złotą Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"
 • Złotym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju"
 • Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Dyplomem Komendanta Głównego PSP
 • Złotym Znakiem Związku OSP
 • Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Srebrną Odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

     St. bryg. Andrzej Morta czynną zawodową służbę pożarniczą pełnił przez okres ponad 36 lat, w tym 25 lat na stanowisku komendanta rejonowego i powiatowego w Ostrzeszowie i Ostrowie Wielkopolskim. Wliczając jeszcze pracę przed podjęciem służby pożarniczej łączna wysługa służby i pracy wynosi ponad 42 lata.

     Po zakończeniu zawodowej służby pożarniczej st. bryg. Andrzej Morta nie rozstaje się z mundurem strażaka, jest bowiem aktywnym członkiem i działaczem ochotniczego pożarnictwa, z blisko 40-letnim stażem w strukturach OSP, obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrowie Wlkp.

     Gratulujemy Komendancie Andrzeju i serdecznie dziękujemy za niezwykłe zaangażowanie i osobisty wkład w osiągnięcia KP PSP Ostrów Wlkp. Pozostawiłeś po sobie wiele znaczących sukcesów oraz zapisałeś się na trwałe w kronikach zawodowego pożarnictwa Ostrowa Wielkopolskiego, jako wspaniały Komendant Powiatowy i niezwykły człowiek. Życzymy nieprzemijającego zdrowia, satysfakcji zawodowej, szczęścia rodzinnego i realizacji wielu planów i zamierzeń. Liczymy na dalszą współpracę i będziemy bardzo zadowoleni móc nadal korzystać z bogatego doświadczenia zawodowego i wiedzy Pana Komendanta na rzecz rozwoju ostrowskiej komendy.

Tekst: st. bryg. Sławomir Portasiak & bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,626 unikalnych wizyt